Top 10 players

Batting Aggregates

PlayerRuns
Varun Hariharan 62
Kunal Haria 58
Ajay Nair 38
Nirmam Sandesara 15
Karan (sjsu) Shah 12
Abhishek Nimje 10
Gaurav Dey 9
Sapin Amin 8
Kunjan Kapadia 7
Jaishal Shah 3
 

Batting Average

PlayerAverage
Varun Hariharan 31.00
Kunal Haria 19.33
Ajay Nair 12.67
Abhishek Nimje 10.00
Kunjan Kapadia 7.00
Karan (sjsu) Shah 6.00
Nirmam Sandesara 5.00
Jaishal Shah 3.00
Gaurav Dey 3.00
Sapin Amin 2.67
 

Wickets

Player Wickets
Nirmam Sandesara 7
Varun Hariharan 7
Kunal Haria 4
Dharmesh Patel 2
Gaurav Dey 2
Abhishek Nimje 1
Saurabh Dey 1
 

Bowling Economy

Player Economy
Nirmam Sandesara 1.82
Kunal Haria 2.20
Gaurav Dey 2.60
Varun Hariharan 2.75
Dharmesh Patel 3.57
Abhishek Nimje 4.00
Saurabh Dey 5.50
Sunil Dabhade 6.33